Hợp Âm Sol

Danh mục những hợp âm Sol

Hợp âm Sol trưởng – G Major Chord

Hợp âm Sol Thứ – Gm

Hợp âm Sol chủ âm thứ 7 – G7

Hợp âm Sol Thứ thứ 7 – Gm7

Hợp âm Sol Trưởng thứ 7 – Gmaj7

Hợp âm Sol 6th – G6

Hợp âm Sol Thứ 6th – Gm6

Hợp âm Sol thứ 9 – G9

Hợp âm Sol Thứ thứ 9 – Gm9

Hợp âm Sol Trưởng thứ 9 – Gmaj9

Hợp âm Sol treo – Gsus

Hợp âm Sol giảm – Gdim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận

Comodo SSL