Từ Ngày Em Đến – Da LAB – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn sheet cảm âm piano Từ Ngày Em Đến. Xem hợp âm bài hát này các bạn bấm vào đây.

Lời:

Đô Đô Rê Mi
Mi…Mi Đô Đô Là Rê…Rê
Rê Sì Sì Sòl Đô Đô Là
Đô Đô Là Fà Mì

Điệp Khúc:

Sòl Là Đô Mi Mi Mi Mi Mi Đô Đô Đô Rê Rê Rê Sòl
Sòl Là Rê Đô Mi Mi Mi Mi Mi Đô Rê Sòl
Sòl Là Đô rê Mi Mi Mi Mi Mi Đô Đô Đô Rê Rê Rê Đô#
Mi Fa Mi Đô…Đô Sòl Sòl Sòl Đô

Thêm bình luận