Tired – Alan Walker ft. Gavin James – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn Sheet cảm âm piano bài Tired – Alan Walker ft. Gavin James. Xem hợp âm của bài này tại đây

Lời:

Rê Rê…Là Rê Mi Fa# Fa#
Rê Rê…Là Rê Mi Fa# Fa#
Rê Rê…Là Rê Mi Fa# Fa#
Rê Rê La La Fa# Fa# Mi Mi Rê Rê

La Fa#…Mi Fa#
La Mi Mi Rê Mi Rê
La Fa#…Mi Fa#
La Mi Mi Rê Mi Rê

Fà# Đô# Rê…Là Đô# Đô# Rê
Đô# Rê Đô# …Rê Fa# Đô# Sì
Rê La Fa#…Mi Rê Mi Fa#…
Mi Rê Mi Fa#

Điệp Khúc:

Rê Rê… Là Rê Mi Fa# Fa#
Là Rê Rê…Là Rê Mi Fa# Fa# Mi Rê
Rê Rê…Là Rê Mi Fa# Fa# Mi Rê
Rê Rê La La Fa# Fa# Mi Mi Rê Rê

Rê Rê… Là Rê Mi Fa# Fa#
Là Rê Rê…Sì Là Rê Mi Fa# Fa# Mi Rê
Rê Rê…Là Rê Mi Fa# Fa# Mi Rê
Rê Rê La La Fa# Fa# Mi Mi Rê Rê

Rê Rê La La Fa# Fa#
Rê Rê La La Fa# Fa#
Rê Rê La La Fa# Fa#
Rê Rê La La Fa# Fa#

Rê Mi La La Fa# Fa# Mi Mi Rê Mi Rê

Thêm bình luận