Ta Quên Nhau Chưa – Juun Đăng Dũng – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn sheet cảm âm piano bài Ta Quên Nhau Chưa thể hiện Juun Đăng Dũng. Để xem hợp âm của bài này bấm vào đây

Lời:

Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Fà Sì Rê Đô…Sòl Mì Mì Fà Fà…Mì Sòl
Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Sì Là Sì Đô Đô….Sòl Mì Mì Fà Fà…Mì Fà Sòl

Điệp khúc:

Lời 2:

Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Fà Sì Rê Đô Đô…Sòl Mì Mì Fà Fà…Mì Fà Sòl
Đô Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Fà Sì Rê Đô…Sol Mì Mì Fà Fà…Mì Đô Sì Sòl

Điệp Khúc 2:

Đô Mi Rê Đô Đô Sòl…Đô Fa Mi Rê Rê Sì
Sòl# Sòl# Là Sì Mì Đô…Sòl Mì Mì…Mì Fà Sol
Đô Mi Rê Đô Đô Sòl…Đô Fa Mi Rê Rê Sì
Sòl# Sòl# Là Sì Mì Đô…Mi Rê Đô…Đô Sì Rê

Thêm bình luận