Hợp Âm Si

Danh mục những hợp âm Si

Hợp âm Si trưởng – B Major Chord

Hợp âm Si Thứ – Bm

Hợp âm Si chủ âm thứ 7 – B7

Hợp âm Si Thứ thứ 7 – Bm7

Hợp âm Si Trưởng thứ 7 – Bmaj7

Hợp âm Si 6th – B6

Hợp âm Si Thứ 6th – Bm6

Hợp âm Si thứ 9 – B9

Hợp âm Si Thứ thứ 9 – Bm9

Hợp âm Si Trưởng thứ 9 – Bmaj9

Hợp âm Si treo – Bsus

Hợp âm Si giảm – Bdim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận