Hợp Âm Đô

Danh mục những hợp âm Đô

Hợp âm Đô trưởng – C Major Chord

Hợp âm Đô Thứ – Cm

Hợp âm Đô chủ âm thứ 7 – C7

Hợp âm Đô Thứ thứ 7 – Cm7

Hợp âm Đô Trưởng thứ 7 – Cmaj7

Hợp âm Đô 6th – C6

Hợp âm Đô Thứ 6th – Cm6

Hợp âm Đô thứ 9 – C9

Hợp âm Đô Thứ thứ 9 – Cm9

Hợp âm Đô Trưởng thứ 9 – Cmaj9

Hợp âm Đô treo – Csus

Hợp âm Đô giảm – Cdim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận